Dermaindia has a very strong customer support team. You may reach anyone of the following at all the times.

AREA MANAGERSAREA MANAGERS - II
B. Deenadayalan9444073941A. Udhaya Raja9380295068A. Seit Basha9444393941S. Murugesan9445861562
C. Iyappan9445039417B. Deva9313102244M. Prakash9445296345K. Vigneshwaran9445456256
V. Vignesh Raja9445039413M. Hari9445861551T. Arun9445678060K.Shiva9445191951
AREA MANAGERS
B. Deenadayalan9444073941
A. Udhaya Raja9380295068
C. Iyappan9445039417
B. Deva9313102244
V. Vignesh Raja9445039413
M. Hari9445861551
AREA MANAGERS - II
A. Seit Basha9444393941
S. Murugesan9445861562
M. Prakash9445296345
K. Vigneshwaran9445456256
T. Arun9445678060
K.Shiva9445191951
CHIEF ENGINEERSENGINEERS TEAM
T.S. Dayabaran9444452094A. Shanmugam9445039415K. Rajesh9445293452
M.Shankar9444452086T. Sathya9444500992S. Sudharshan9445013941
J.Sathish Kumar9445565365K. Venkatesan9445435953V. Ashok9789934306
S.Jayaprakash9445344111S. Rajkumar9445809019K. Mohanram 9176679411
CHIEF ENGINEERS
T.S.Dayabaran9444452094
M.Shankar9444452086
J.Sathish Kumar9445565365
S.Jayaprakash9445344111
ENGINEERS TEAM
A. Shanmugam9445039415
K. Rajesh9445293452
T. Sathya9444500992
S. Sudharshan9445013941
K. Venkatesan9445435953
V. Ashok9789934306
S. Rajkumar9445809019
K. Mohanram 9176679411
SALES TEAM
R. Mohan Kumar9445510035M. Perumal 9445861550P. V. Murugan9445678805A.Mohamed9445063838
A. Kumaresan9444560103S. Praveen9176239411A. Shabeeb9445510036D. Rajendra Kumar9962913941
S. Vivek9444500991A. Manirajan9445036161J. Sathish9445889905M. Vijay9445065051
SALES TEAM
R. Mohan Kumar9445510035
M. Perumal 9445861550
P. V. Murugan9445678805
A.Mohamed9445063838
A. Kumaresan9444560103
S. Praveen9176239411
A. Shabeeb9445510036
D. Rajendra Kumar9962913941
S. Vivek9444500991
A. Manirajan9445036161
J. Sathish9445889905
M. Vijay9445065051
SERVICE TEAM
K. Karthik9445039416D. Govindarajan 9894289024P. Bala Siva Shankar9344881016H. Azeez8939069961
T. Sathurmugan9176709411N. Sethupathy9884269411M. Velayutham9444514748P. Arun Pandi9884139411
Navaneetha Krishnan98840 39411S. Kamal9445123345K. Balamurugan9962989411Ganapathy94453 48444
P. Velmurugan9943328989M. Arun Pandi9445406362Saiba9344052006
SERVICE TEAM
K. Karthik9445039416
D. Govindarajan 9894289024
P. Bala Siva Shankar9344881016
H. Azeez8939069961
T. Sathurmugan9176709411
N. Sethupathy9884269411
M. Velayutham9444514748
P. Arun Pandi9884139411
Navaneetha Krishnan98840 39411
S. Kamal9445123345
K. Balamurugan9962989411
Ganapathy94453 48444
P. Velmurugan9943328989
M. Arun Pandi9445406362
Saiba9344052006
LOGISTICS TEAM
G. Raja8682074648V. Anantharaj9626762424V. Nirmalraj9941312639
V. Pachaiyappan9789029046S.Raju9884373500C. Veeravel9884563391
LOGISTICS TEAM
G. Raja8682074648
V. Anantharaj9626762424
V. Nirmalraj9941312639
V. Pachaiyappan9789029046
S.Raju9884373500
C. Veeravel9884563391